Mơ mận khô là thực phẩm chứa nhiều estrogen Mơ mận khô cung cấp cho chúng ta nhiều Estrogen thực vật hơn khi chúng còn tươi. Mơ khô